ROMANTIEK

Een stroming in de Beeldende Kunstwaarin het gevoelsleven, de verbeelding en de natuur wordt vorm gegeven .

Ze ontstond als reactie op de klassieke rede en schoonheidsleer van het einde van de 18e eeuw

 

 

canova

ROMANTIEK

Kenmerkend is de afwijzing van het rationele van het Classisisme.Tijdens de Romantiek werd de subjectieve ervaring als uitgangspunt genomen.

Hierdoor kwamen introspectie, intuïtie, emotie, spontaniteit en verbeelding centraal te staan.

De romantiek manifesteerde zich in alle takken van kunst.

Was de kunstenaar eerder nog een gewaardeerd ambachtsman, tijdens de Romantiek krijgt hij

een nog grotere waardering voor zijn verbeeldingskracht.

La_Danse_de_Carpeaux.jpg

 Kenmerken

  • Voelen  boven denken.
  • Het subjectieve boven het objectieve.
  • Synthese en holisme boven analyse.
  • Kunst  boven wetenschap.
  • Creativiteit in de kunst boven nabootsing.
  • Het spirituele boven materialisme.
  • Zingeving boven nut.
  • Kwaliteit boven kwantiteit.
  • Een organische natuurbeschouwing boven een mechanische natuurbeschouwing.
  • De mens die deel van de natuur uitmaakt boven de mens die de natuur probeert te gebruiken.

REALISME

ernst barlach

expressionisme

Expressionisme in de beeldhouwkunst:

Het puur realistische in vormgeving wordt losgelaten.

Natuurlijke vormen maken plaats voor de persoonlijke interpretaties.

Door vervorming van realiteit kon de beeldhouwer het gevoel sterker tot uitdrukking laten komen.

Het expressionisme ontstond als kunstvorm als reactie op het academisme in de Kunst.

Belangrijk is daarbij vooral dat de gevoelswaarde, het onderbewuste, dat de kunstenaar ervaart naar aanleiding van het onderwerp, de boventoon voert.

Dit in tegenstelling tot het impressionisme waarbij vooral het uiten van de werkelijkheid, zoals men die ervaart, voorop staat.

Zo vervaagt in het expressionisme de band met de werkelijkheid vaak, soms valt die zelfs helemaal weg. Hierdoor krijgen onvoorstelbaar nieuwe vormen hun kans.

Het expressionisme kent maar één wet: dat er geen wetten zijn, en dat die dan ook niet mogen opgelegd worden

Toch waren er ook beeldhouwers, die tamelijk realistische beelden maakten. Je kunt dus heel duidelijk zien wat het beeld voorstelt. Meestal vertellen deze beelden iets over de gevoelens van de beeldhouwer. Menselijke gevoelens, bijvoorbeeld verdriet, weten deze beeldhouwers prachtig weer te geven. Deze kunstenaars heten expressionisten. Expressie betekent uitdrukking van gevoelens

 

lehmbruck

realiseme/millet

Realisme

Het Realisme ontstaat als reactie op de Romantiek. De werkelijkheid van het leven, politieke, maatschappelijke en sociale omstandigheden vragen om aandacht en respons.
Kenmerken zijn
* een protest, reactie op zowel classicisme als de romantiek.
* Leven van alle dag is onderwerp. 
* In de beeldhouwkunst zijn het vooral veel historische monumenten.
* Bij de bouwkunst verschijnen nieuwe materialen maar blijft de stijl classicistisch.

Gericht op de werkelijkheid

Zowel classicisme als romantiek hebben geprobeerd de werkelijkheid om te buigen naar een droom of een ideaal.

Het door de romantiek verheerlijkte gevoel en emotie maakt plaats voor de behoefte de werkelijkheid te onderzoeken/in beeld te brengen.. Zo ontstaat een beschrijvende kunst, die meer waarde hecht aan natuurgetrouwe weergave in kleinere taferelen, dan aan grote historische composities.

Door de werkelijkheid nader te bekijken worden ook de armoede en de behoefte  van de arbeider en het gewone volk herkend. Het realisme laat een sociaal karakter zien dat zich op het heden, niet naar het verleden richt.

Het realisme streeft (met geestelijke en morele inhoud) naar een betere maatschappelijke werkelijkheid.  
Het naturalisme daarentegen beperkt zich uitsluitend tot de notering en weergave van de zintuiglijke waarneming.
De kunstenaars buigen zich over het lot van hun medemens.

rodin

Impressionisme in de beeldhouwkunst

Rodin was een beeldhouwer van het impressionisme. Hij gebruikte de natuur om zijn werk levendig eruit te laten zien. Zijn werk valt op door het onregelmatige oppervlak, waarop de lichtval schitteringen veroorzaakt. Deze schitteringen geven het beeld beweeglijkheid. Dit effect was niet waar hij naar streefde. Met deze manier van tentoonstellen probeerde Rodin de stappen van de sculptuur te laten zien. Zoals de schilders hun werk opbouwden uit kleur- en lichtvlekken, zo bouwde Rodin zijn beelden uit klei en brons. Door het zichtbaar worden van het maakproces, wist Rodin het tijdelijke aspect in zijn werk naar voren te laten komen. Nog een kenmerk van impressionisme in de beeldhouwkunst is de opvatting dat de kunst autonoom is.

De vorm en bedoeling zijn een eenheid en de kijker kan zien hoe het werk gemaakt is.

Daardoor lijkt het soms zo dat het kunstwerk niet af is.

Maak jouw eigen website met JouwWeb