SYMBOLISME

Aan het eind van de 19e eeuw ontstond binnen het Expressionisme een stroming in de Beeldende Kunst die "Symbolisme" genoemd wordt

flower-clouds-1903odillonredon.jpg

odilion redon

SYMBOLISME

De kunstenaars van het Symbolisme richtten zich op het gebied van het onderbewuste.

Dit plaatst hun werk lijnrecht tegenover het realistische van de Impressionisten.

Schilders als Odilon Redon, Puvis de Chavannes en Paul Gauguin gebruikten de zeggingskracht van kleuren, exotische symbolen en sterke contourlijnen om een diepere werkelijkheid uit te drukken.

Door de nadruk op emotie en de persoonlijke belevingswereld beschouwt men het Symbolisme als voorloper van de 20ste-eeuwse kunst

 

Het Symbolisme vertoont overeenkomsten met de Romantiek.

Deze stroming (de Romantiek)die aan het eind van de 18e eeuw tot bloei kwam, was op haar beurt een reactie op het overwaarderen van de rede en objectiviteit van die tijd.

In de kunstbeleving manifesteerde zich dat in een sterke hang naar het verleden.

Fantasie, intuïtie, het onderbewuste en het onverklaarbare zijn wel de voornaamste kenmerkenvan de romantische kunstbenadering

 

Symbolisme 1885 tot 1900

• Kunstenaarsgroep Nabis
• Poëzie, mystieke overleveringen, dromen, visioenen, gevoelens inspiratie
• grote kleurvlakken
• Sterke contouren
• Het ontbreken van schaduwen
• Decoratieve elementen
• Prentkunst
• Fel kleurgebruik, kleurcontrasten, warm-koudcontrasten, licht-donkercontrasten, kwaliteitscontrast, complemaintaircontrast, nadrukkelijke contouren, lijnperspectief
• Dynamische composities

 

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/7875-het-symbolisme-en-zijn-tijd.html

SYMBOLISME-1.jpgchagallSYMBOLISME.jpg

Het symbool is een beeld, een term of een klank die iets anders verbeeldt, het verwijst naar een afwezige realiteit die het alledaagse overstijgt.

In de kern gaat het om een conflict tussen twee wereldbeelden: aan de ene kant is er de alledaagse wereld.

Aan de andere kant is er het geloof in een transcendente wereld die een totale verandering belooft van wat gegeven is.

Het symbolisme probeert iets anders uit te drukken dan de zichtbare werkelijkheid.  De stroming gaat dieper: ze raakt aan de voortdurende veranderende staat van de beschaving.

Het symbolisme was een stroming in de beeldende kunst, muziek en literatuur die aan het eind van de 19e eeuw opgang maakte

Het ontstaan van het symbolisme is te zien als een reactie op het realisme en naturalisme in de kunst.

Verbeeldingskracht, fantasie en intuïtie werden centraal gesteld.

Het symbolisme kenmerkt zich door een gerichtheid op het onderbewuste,de

droomwereld, het ongewone en het onverklaarbare.

Symbolen stond daarbij centraal

De term symbolisme verwijst niet zozeer naar een bepaalde stijl als wel naar een wijze van benadering.

In de schilderkunst werd de term toegepast op zeer verschillende stijlen, die alle gemeen hadden dat ze het realisme en het naturalisme afwezen.

Verbeeldingskracht, spiritualiteit en intuïtie kwamen centraal te staan.

Er was sprake van een sterke hang naar het verleden en een gerichtheid op het onderbewuste, het esoterische en het onverklaarbare.

Symbolisten wilden niet afstandelijk observeren, ze zochten vooral naar het bijzondere,

het fantastische.

Het gaat het de symbolisten om het scheppen van betekenis.

Kunst die van enig belang is, zo vonden de symbolisten, verwijst naar een niveau dat uitstijgt boven zichzelf en de wereld

De symbolisten hielden zich aan dezelfde vormentaal als de "officiële" Kunst.

In die zin was zij conventioneel.

Waarin het symbolisme zich onderscheidde van andere kunst in die tijd was dat de symboliek beeldend werd vormgegeven door een vervreemding van de werkelijkheid.

 

Primitieve (en primitivistische kunst) 
 

De naam Primitieve kunst' werd in de negentiende eeuw gebruikt voor de voorwerpen afkomstig van wat men toen 'primitieve volkeren' noemde.

De term paste in een wereldbeeld waarin de westerse wereld de top van de beschavingsladder vertegenwoordigde en volkeren in Afrika, Azië  of Oceanië werden beschouwd als primitief en onbeschaafd.
Voorwerpen van verre volkeren  werden als exotica meegevoerd naar Europa, waar ze veelal in particuliere verzamelingen en rariteitenkabinetten belandden.

Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw ontwikkelden westerse kunstenaars een grote belangstelling voor deze 'primitieve kunst'.

Het onbedorvene, intuïtieve van de 'primiteve kunstenaars' tegenover de academische, aan conventies gebonden westerse kunsttraditie werd bewonderd.

Dit noemen wij primitivisme: het nastreven en omarmen van deze primitieve manier van kunst maken.

Kenmerken van primitivistische kunst zijn onder meer het ontbreken van perspectief en een abstracte weergave van het onderwerp.

Verder verschillen kunstenaars met primitivistische invloeden onderling teveel om van een stijl of stroming te spreken.

Schilders als Picasso, Matisse en Modigliani, beeldhouwers als Giacometti en Henry Moore en stromingen als kubisme en dadaïsme lieten zich hierdoor inspireren.

Primitivisme

primitivisme-1.jpg                                                                   
rousseau.jpgrousseau

Primitivisme

Een stroming in de beeldende kunst waarbij kunstenaars er naar streven om terug te keren naar de tijd toen alles nog 'onbedorven eenvoudig en oorspronkelijk' was.

Het spontane en het naïeve staan centraal. Vaak wordt dit gekenmerkt door gebrek aan perspectief en abstraheren van het onderwerp

 

 

 

gauguin1.jpgkirchner

SYMBOLISME

munch